Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları

Toplumsal cinsiyet kültürünün medya metinleri aracılığıyla nasıl temsil edildiği günümüzde incelenmesi gereken önemli konulardan  biridir. Bu kitap çalışması medya metinlerini toplumsal cinsiyet bağlamında yeniden okumayı amaçlayarak, medya içerikleri konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Medya alanında akademik eğitim ve çalışmalar yapan bir grup araştırmacı ve akademisyenlerin hazırladığı 11 makale, sinemadan fotoğrafa, dergi reklamlarından televizyon programlarına kadar farklı medya ürünlerine toplumsal cinsiyet temsili bağlamında odaklanmıştır. Toplumsal cinsiyet olgusu açısından medya içeriklerinin analizi, aynı zamanda içinde yaşanılan toplumun cinsiyete ait kültürünün medya içerikleri aracılığıyla tekrar nasıl biçimlendirilerek topluma yansıtıldığını tespit etmektedir. (Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir-2016)

Medya Temsilleri

Medya günlük hayatımızın önemli bir parçası olma özelliğiyle insan kimliğinin biçimlenmesinde etkin hale gelmiştir. Medya temsilleri, toplumsal gerçekliğe simgesel göndermelerle ayna tutar. Bu kitap medya temsillerinin toplumsal gerçekliklere ayna tutma işlevinin altında yatan ideolojik, kültürel anlamların açığa çıkıp görünür kılınmasında okuyucuları bilinçlendirmek adına önemli katkı sağlayacaktır. Editör: Doç. Dr. Dilek İmançer. Lale Kabadayı, Zuhal Özel Sağlamtimur, Şehlem Sebik, Ali Ekber Sarıgül, Ulaş Işıklar, Gizem A. Seylan, Çağdaş E. Çağlayan. (Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Nobel Yayın No: 1539, ISBN: 978-605-395-349-4)

Medyayı Anlamak: Stereotipler Değerler ve Söylem

Sosyal sorunlarla uğraşan hemen herkes, hem kişiler arası, hem de gruplar arası ilişkilerde önyargı ve stereotiplerin önemine yakından tanık olmuştur. Bu nedenledir ki önyargı ve stereotipler, sosyal bilimler alanında temel araştırma konularından biri haline gelmiştir; doğaları, işlevleri, kaynakları ve dönüşümlerine ilişkin teorik bilgi, araştırmalar kadar, siyasal ve pratik amaçlı çalışmalar da teşvik edilmiştir. Dilek İmançer ve arkadaşlarının, stereotipleri çeşitli söylemler ve iletişim olguları çerçevesinde ele alan araştırmaları da bu yaklaşım içinde yer almaktadır. (De Ki Basım Yayım Ltd. Şti., 2010, 155 sayfa)

Medya ve Kadın

Batıda 19. yüzyıl sanayi devriminden sonra kadınlar daha önce hiç olmadığı kadar özel alan ile sınırlandırılmış kamusal alan ise tamamıyla erkeğe ait olmuştur. BU dönemde aydınlanmacı düşünceden etkilenen düşünürler bütün insanların eşit haklardan yararlanması gerektiği görüşünü savunan doğal haklar doktrinine dayanarak kadın hakları konusunda günümüze kadar uzanan bir mücadele sürecini başlatmıştır. Kadın haklarını savunan feminist düşünürler liberal, Marksist, varoluşçu, radikal perspektiflerden çeşitli fikirler geliştirmişlerdir. Tüm bu fikirler özünde kadının toplumda erkeğe karşı ikincil konumunu aşmaya ve kültürel ön yargılardan bağımsız olarak toplumsal kimliğini oluşturmasına yönelik çözümler önerir.

Gündelik hayatımızın bir parçası olan medyanın üstlenmesi gereken toplumsal sorumluluk misyonu açısından, cinsiyete dair geleneksel rol kalıpları dışında, ön yargılardan bağımsız, insan olan gerçek kadın ve erkek yaşam deneyimlerini yansıtması beklenir. Medyanın, toplumun olumlu yönde değişimine katkı sağlaması ve toplumsal gerçeklikleri tartışmaya açarak, araçsal görevini yerine getirmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, medyada ataerkil zihniyete göre biçimlenen kadın temsil biçimlerini doğallaştırılmış kılıfından çıkartarak, görünür kılmaya çalışan araştırmalar bu kitapta bir araya getirilmiştir.

Kitapta, Toplumsal cinsiyet oluşumuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar; Feminizm ve yeni yönelimler; Feminizm ve Türk toplumu; Cinsiyet rolü temsili: Medya kültürü, feminizm, televizyon ve seriyaller; Türk medyasında kadının temsili; Türkiye’de yerli televizyon dizilerinde geleneksel ve modern kadın kimliğinin sunumu; Kadınlar ve medya: Türk kadın muhabirlerin profili, haber anlayışı ve haber metinlerinde kadınları tanımlayışı; Türk sinemasında suskun kadın imgesi; Toplumsal cinsiyet açısından: İmkânsız aşkın masalı “Harem Suare” gibi on beş makaleye yer verilmiştir. (Ebabil Yayınları, Ankara-2006, ISBN: 975-6360-66-6)

Dilek Takımcı, 1965 yılında Konya’da doğdu. Lisans eğitimini 1986 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Sinema TV bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne ve Görüntü Sanatları Anabilim dalında yaptı. 2000 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. Halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde Profesör olarak Medyada Stereotip Temsiller, Senaryo Yazarlığı, Dramaturji, Film Çözümlemeleri, İletişim Estetiği, Toplumsal Cinsiyet ve Kültür derslerini vermektedir. Takımcı, Sinema ve televizyon alanında yaptığı pek çok akademik yayınların yanısıra, Medya ve Kadın, Medya Temsilleri, Medyayı Anlamak ve Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumaları (2016) isimli kitap çalışmaları ve Yönetmenliğini ve senaryosunu yazdığı “1968’ den 2010’a Tarihin Penceresinden Ege Üniversitesi İletşim Fakültesi” (50 dak. 2010), Levant’ın Aynasında Batılı Yansımalar”, (28 dak, 2005) “Sarıcaova’da Düğün” (18 dak, 2004) “Ege Bölgesi’nde Doğum” (23 dak. 1997) isimli belgesel film çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca Bilimsel Araştırma Projesi olarak Anadolu Tarihini Yeniden Yazmak: Alpaslan Senaryosu (2012) başlıklı uzun metraj film senaryosu bulunmaktadır. Prof. Dr. Takımcı 2010 yılında Anadolu Üniversitesi 13. Uluslararası Eskişehir Film Festivali, Sinema Kültürüne Katkı Ödülleri Yarışması EN İYİ SİNEMA MAKALESİ ÖDÜLÜ’nü “İslamci Filmlerde Kadın Temsili” başlığı altında Sine/Cine: Sinema Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, de yayınlanan makalesiyle almıştır. Bekar ve bir kız çocuk annesidir.